جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرایط و ضوابط

قوانین و شرایط عمومی پروژه های کار در ارتفاع

ماده ۱ : تعاریف

۱/۱ شخص حقیقی :

شخصی که موجودیت او قابل استعلام می باشد.

۱/۲ خطرات خاص :

خطرات مرتبط که منجر به جراحت و یا مرگ پرسنلی که به نمایندگی آرس و یا از طرف  انجام وظیفه میکنند شامل مدیران اجرایی ،تکنسین ها ، اشخاص ثالث  می باشد که هرچند محدود به آنها نمی باشد.در مجموع تمام شرایطی که موجب ایجاد شرایط و خسارات ناخوشایند شده و محیط نا ایمنی را به وجود می آورند شامل خطرات خاص می باشند.

۱/۳ حقوق:

حقوق ضریبی از شرح وظیفه و مدت زمان پیش بینی شده می باشد.

۱/۴ دسترسی با طناب آرس :

شرکت خصوصی با مسولیت محدود می باشد که در سازمان ثبت اسناد کشور به ثبت رسیده است. و موظف به رعایت شرایط عمومی پیمان می باشد و قراردادهای خود را بر اساس اساسنامه شرکت منعقد می کند.

۱/۵ سفارش :

خدمات اجرایی و یا آموزشی می باشد که شرکت آرس می بایست بر اساس قرارداد منعقد شده با کارفرما انجام دهد.

۱/۶ کارفرما (مشتری ):

اشخاص حقیقی یا حقوقی که جهت انجام خدمات یا آموزش مورد نیازشان قراردادی را با شرکت آرس منعقد کرده اند. 

۱/۷ قرارداد :

قرارداد شامل توافق نامه ها و اصلاحیه هایی می باشد که فی ما بین شرکت دسترسی با طناب آرس و کارفرما منعقد می گردد.

۱/۸ طرفین قرارداد:

کارفرما (مشتری) شرکت دسترسی با طناب آرس ( پیمانکار )

۱/۹ اطلاعات فردی :

اطلاعاتی از قبیل نام و آدرس و شماره تلفن ، کد ملی و مهارت که مرتبط با شخص خاصی می باشد.

۱/۱۰ طرح پروژه :

طرحی که توسط کارشناسان و متخصصان آرس تهیه و تدوین میگردد که در آن شرح وظایف آرس و زمان بندی اجرای پروژه شرح داده می شود.

۱/۱۱ دستورالعمل ها :

تمام دستورالعمل هایی که در سیستم دسترسی با طناب ایراتا در قالب مقاله Icop

ارایه داده شده باشد ؛ تطبیق این دستورالعمل ها با شرح وظایف شرکت آرس توسط کارشناسان آرس صورت می پذیرد.

۱/۱۲ مدیر پروژه:

شخصی است که از جانب شرکت آرس برای مدیریت اجرای شرح  پروژه گمارده شده است  و تمام مسولیت های اجرایی و تحویل پروژه بر عهده وی می باشد. 

۱/۱۳ مکاتبات :

مکاتباتی از قبیل نامه اداری یا سیستم ارتباط الکترونیک (ایمیل ) می باشد که تمام این مکاتبات قابل استناد بوده و ارزش قانونی دارند.

۱/۱۴ اطلاعات محرمانه  :

شامل اطلاعات و داده های مرتبط با شرکت آرس و اشخاص حقوقی وابسته به شرکت آرس که در راستای موارد قانونی در احتیار کارفرما قرار میگیرد .

۱/۱۵ شرایط و ضوابط :

شرایط و قوانین عمومی پیمان جمهوری اسلامی ایران که شرکت آرس از آن پیروی می نماید.

۱/۱۶ مدت زمان توقف :

شامل مدت زمان هایی می باشد که حاکی از قصور شرکت آرس نمی باشد همچون شرایط خاص آب و هوایی ، عدم وجود دسترسی به محل پروژه ، عدم آماده سازی زیر ساخت های مورد نیاز از قبیل تامین متریال و … .

 

ماده ۲ : شرایط اجرا 

 ۲/۱ : شامل کلیه شرح وظایف های منعقد شده در قرارداد و توافق های کتبی صورت گرفته از جانب شرکت آرس می باشد.

۲/۲: به کارگیری از شرایط غیر مکتوب از سوی کارفرما ، صریحا مردود میگردد.

۲/۳: در صورت بروز هرگونه اختلاف فی ما بین کارفرما و شرکت آرس مفاد قرار داد غالب است.

 

ماده ۳ : انتقال اطلاعات بین طرفین

۳/۱ : شامل کلیه اطلاعات حقیقی و حقوقی طرفین  در راستای اجرای شرح موضوع قرارداد می باشد.

۳/۲: شرکت آرس با در نظر گرفتن شرایط پروژه تمام اقدامات فنی و سازمانی را جهت حفظ اطلاعات کارفرما انجام خواهد داد و این امر متقابلا از جانب کارفرما می بایست صورت پذیرد.

۳/۳: شرکت آرس حفاظت از اطلاعات و داده های کارفرما را در راستای اهداف شغلی خود دارد و این اطمینان را به کارفرما می دهد که اطلاعات در نزد شرکت آرس کاملا محقوظ می ماند.

 

ماده ۴ : اجرای قرار داد

۴/۱ : شرکت آرس تنها پس از عقد قرارداد و ارایه پیش پرداخت از جانب کارفرما اطلاعات محرمانه و فنی خود را در اختیار کارفرما قرار میدهد.

۴/۲: نحوه اجرای پروژه در تمام مدت پروژه بوسیله مدیر پروژه شرکت آرس مطابق با دستورالعمل های ایراتا و در راستای قرارداد تنظیم ، در صورت لزوم در اختیار کارفرما قرار میگیرد.

۴/۳: شرکت آرس کلیه متریال ، ابزار آلات تخصصی و فنی و تجهیزات حفاظت فردی مورد نیاز را به صورت پیش فرض تامین می کند مگر در صورتیکه مخالف آن در قرارداد ذکر گردد.

 

ماده ۵ : تحویل گرفت و تحویل دادن پروژه

۵/۱: در صورتیکه کارفرما پس از اخذ تاییدیه  پایان کل و یا قسمتی از پروژه بعد از گذشت ۴۸ ساعت اقدامت لازم برای تکمیل سیر تحویل را انجام ندهد به منزله تحویل نهایی می باشد و پس اتمام پروژه به منزله تاییدیه نهایی منظور میگردد.

۵/۲: کارفرما می بایست محل اجرای مفاد قرارداد را در طی یک نامه کتبی به شرکت آرس تحویل دهد و تا آن زمان شرکت آرس مجاز به شروع فعالیت نمی باشد.

۵/۳: کارفرما میبایست تمام فعالیت ها در سایت را با هماهنگی و اطلاع قبلی شرکت آرس انجام دهد؛ عدم هماهنگی ها موجب خطر آفرینی و کاهش سطح ایمنی گردد.

۵/۴: شرکت آرس موظف به انجام مفاد موضوع قرارداد در محل توافق شده بین طرفین میباشد و تمام مسولیت های تغییرات در محل پروژه بر عهده کارفرما می باشد .

۵/۵ : وند تحویل دادن مفاد اجرا شده بر طبق نوع و شرایط محیطی پروژه تعیین و در قرارداد فی مابین ذکر میگردد. 

 

ماده ۶: اسناد و اطلاعات

۶/۱: کارفرما می بایست کلیه اسناد و اطلاعات و داده ها از جمله طراح های اجرایی ، نقشه ها، مجوز ها ، محاسبات و مشخصات مورد نیاز شرکت آرس جهت تعیین روش و دستورالعمل اجرا، ارزیابی خطر ، تخصیص تجهیزات را در اختیار متخصصان شرکت آرس قرار دهد؛ نوع و زمان انتقال اطلاعات را بر حسب نیاز ها و ضرورت های پروژه اعلام می کنند .

۶/۲ : مسولیت صحت ، کامل بودن و قابل اطمینان بودن اسناد و اطلاعات ارایه شده حتی اگر آنها از سوی اشخاص ثالث تهیه و تدوین شده باشند بر عهده کارفرما می باشد .

۶/۳: طرفین می بایست اصل مدارک احراز هویت حقوقی و حقیقی خود را در زمان عقد قرار داد ارایه نمایند . 

 

ماده ۷ : ایمنی

۷/۱ : کارفرما مسول برقراری ایمنی و امنیت در محل انجام شرح پروژه می باشد. بدین معنی است که کارفرما می بایست از اختلال موقعیت کاری سایر پیمانکاران با محدوده مشخص شده توسط متخصصان تیم آرس جلوگیری به عمل آورد و هرگونه حادثه ناشی از رعایت نکردن این مساله که گریبان گیر اشخاص ثالث میگردد بر عهده کارفرما می باشد. ( مسولیت کنترل پرسنل های غیر از پرسنل های دسترسی با طناب شرکت آرس در هر سمت و  جایگاهی بر عهده کارفرما می باشد)

در صورت انتقال پرسنل به محدوده کارگاهی دسترسی با طناب از جانب کارفرما و هرگونه تعرض به تجهیزات دسترسی با طناب تیم آرس  اعم از جابجایی ، استفاده از آنها و …  تمام عواقب ناشی از این ورود غیر مجاز بر عهده کارفرما می باشد.( حتی اگر این امر موجب آسیب رساندن به پرسنل آرس ویا تجهیزات دسترسی با طناب آرس باشد)

۷/۲ : مسولیت احراز تخصص، مهارت و شایستگی ایمنی اشخاص ثالثی که در از جانب کارفرما برای پیشبرد اهداف پروژه معرفی میگردند بر عهده کارفرما می باشد.

۷/۳ : در صورت تغییرات در روند اجرا که از سوی کارفرما اعلام میگردد ؛ بررسی ، تایید و یا رد آن بر عهده متخصصان تیم دسترسی با طناب آرس می باشد تا مغایرتی با ملزمات ایمنی نداشته باشد و در نتیجه آن طرح می بایست کتبا از جانب کارفرما اعلام گردد و به عنوان اصلاحیه به قرار داد پیوست گردد.

 

ماده ۸ : قیمت گذاری

۸/۱ : بر آورد قیمت اجرای پروژه تحت تاثیر عوامل بسیار، شرح دقیق موضوع پروژه ، شرایط محیطی و فیزیکی پروژه و … می باشد . قیمت نهایی بعد از بازدید کارشناسان دسترسی با طناب آرس و بررسی اسناد و اطلاعات مورد نیاز که از جانب کارفرما تامین و ارایه می شود ؛ تعیین میگردد. احتمال تغییر در پیش فاکتور اعلام شده تا زمان عقد قرارداد خارج از تصور نمی باشد.

۸/۲ : برآورد دستمزد پرسنل ناشی از میزان تحصیلات ، تخصص، میزان تجربه ، ساعات آماده به کار ، ساعات تعلیق ، ساعات ملاحضات ایمنی ، مدت زمان مسافرت ، اهمیت و حساسیت پروژه و … می باشد.

۸/۳: قیمت اعلام شده از سوی شرکتا آرس منحصر به هزینه هایی می باشد که برای اجرای شرح قرار داد ، ایاب و ذهاب و تخصیص تجهیزات مورد نیاز می باشد.

هرگونه تغییرات در تعهدات فی مابین که به صورت کتبی در اصلاحیه های قرار داد که پس از عقد قرار داد به قرار داد اضافه میگردد شامل مبلغ اعلام شده نمی باشد .  

۸/۴ : در صورتیکه متریال و ملزمات پیشرفت پروژه توسط تیم دسترسی با طناب آرس تهیه گردد؛ فاکتور خرید ، فاکتور ایاب و ذهاب و پرسنل تسلیم کارفرما میگردد و می بایست به تاریخ روز پرداخت گردد.

۸/۵ : مبلغ مشخص شده در قرارداد با موضوع پیش پرداخت می بایست در زمان امضای قرارداد پرداخت گردد تا قرارداد مذکور به رسمیت شناخته شود و از آن تاریخ تیم دسترسی با طناب آرس متعهد به آماده سازی زیرساخت اجرای شرح موضوع قرار داد می باشد.

۸/۶ : کارفرما رسما مجاز به کاهش ۲۰% از حجم موضوع قرار داد می باشد که در این صورت می بایست تا ۱۰ روز کاری پس از امضای قرارداد تغییرات را کتبا به اطلاع شرکت دسترسی با طناب آرس برساند.

۸/۷ : نرخ اعلام شده در پیش فاکتور تا زمان امضای رسمی قرارداد ممکن است شامل تغییراتی به علت افزایش نرخ تجهیزات ، مواد مصرفی و … گردد.

۸/۸ : مبالغ اعلام شده از سوی شرکت دسترسی با طناب آرس در دو بخش هزینه های ثابت از قبیل تخصیص تجهیزات، ایاب و ذهاب و … و هزینه های متغییر که شامل اجرای شرح موضوع قرارداد، می باشد.

۸/۹ : در صورت کاهش شرح اجرای قرارداد از جانب کارفرما؛ این کاهش فقط مشمول هزینه های متغییر شرکت دسترسی با طناب آرس می باشد و هیچگونه کاهشی در نرخ ثابت آن نمی باشد.

۸/۱۰ : اگر به هر علتی کارفرما از اجرای موضوع قرار داد منصرف گردد و یا حتی مرکز اجرای پروژه نابود گردد هزینه های ثابت پروژه کل پروژه و هزینه های متغییر بر اساس میزان پیشرفت پروژه و تمام هزینه های تحمیلی در مدت اجرای مفاد موضوع قراردا  بر عهده کارفرما بوده و کارفرما می بایست در اسرع وقت آنها را پرداخت نماید؛ مگر در صورتیکه عدم موفقیت در اجرای مفاد موضوع قرارداد ناشی از قصور پیمانکار بوده باشد. 

 

ماده ۹: فاکتور ها و نحوه پرداختی ها

۹/۱ : قرار داد فی مابین شرکت دسترسی باطناب آرس و کارفرما از لحظه پرداخت مبالغ پیش پرداخت به رسمیت شناخته می شود .

۹/۲ :صورت وضعیت های پرداختی از جانب کارفرما می بایست در پایان هر ماه بررسی، محاسبه و پرداخت گردند .

 ۹/۳ : صورت وضعیت های پرداختی می بایست در پایان هر ماه بدون احتساب  کسورات پرداخت گردد مگر در صورتیکه در قراردا فی ما بین شرکت دسترسی با طناب و کارفرما به صورت دیگری توافق گردد.

۹/۴ : در صورت وقوع موارد غیر قابل پیش بینی از سوی کارفرما که به موجب آن شرکت آرس متحمل هزینه های مازاد بر قرارداد فی ما بین شود ، کارفرما می بایست هزینه های مذکور را قبل از اتمام مفاد آن بخش از پروژه در وجه شرکت دسترسی با طناب آرس پرداخت نماید .

لازم بذکر است تیم آرس تا زمان پرداخت آن هیچگونه تعهدی در اجرای الباقی موضوع قرارداد نخواهد داشت. 

 

ماده ۱۰: مسولیت ها

۱۰/۱ : شرکت دسترسی با طناب آرس مسولیتی در قبال جبران خسارات ناشی از عملکرد پرسنل کارفرما و یا ورود اشخاص ثالث بواسطه کارفرما و یا از طرف کارفرما در سایت مشخص شده دسترسی با طناب آرس نخواهد داشت.

۱۰/۲ : شرکت دسترسی باط ناب آرس هیچگونه مسولیتی در قبال متریال معیوب و یا کالاهای ساخته شده توسط کارفرما و یا اشخاص ثالث از جانب کارفرما را نخواهد داشت.

در صورتیکه متریال مذکور در روند نصب توسط تیم دسترسی با طناب آرس آسیب ببیند مسولیت های آن بر عهده شرکت دسترسی با طناب آرس می باشد.

۱۰/۳ : شرکت دسترسی با طناب آرس هیچگونه مسولیتی در مقابل خسارات وارده ناشی از موارد ذیل را ندارد :

۱۰/۳/۱: تاخیر در تحویل پروژه

۱۰/۳/۲ : تاخیر و یا عدم تحویل متریال مورد تعهد کارفرما به تیم آرس

۱۰/۳/۳ : تعلیق پروژه از جانب کارفرما

۱۰/۳/۴ :  توقف در فعالیت های شرکت دسترسی با طناب آرس به دلیل عدم توانایی در اخذ مجوز های موقت و یا دایم از سوی کارفرما

۱۰/۳/۵ : عدم وجود دسترسی به محل اجرای مفاد موضوع قرارداد خواه به صورت دایم یا موقت به عنوان مثال مسیرهای دسترسی به محل پروژه مسدود شده باشد و یا شرایطی دیگری از قبیل جنگ ، ناپایداری جوی، زلزله، حمله حشرات، شیوع ویروس ، نا آرامی های داخلی و آشوب ، واکنش های هسته ایی ، تحریم های اقتصادی ، اپیدمی و از این دست موارد که از ید شرکت دسترسی با طناب آرس خارج باشد.

۱۰/۴ : شرکت دسترسی با طناب آرس مسولیتی در قبال تغییر پروسیجر اجرا که در زمان عقد قرارداد  از جانب کارفرما تسلیم تیم آرس گردیده را ندارد .

۱۰/۵ : شرکت آرس مسولیتی در قبال خسارات وارده به محل اجرای پروژه را نخواهد داشت تنها در شرایطی که مستندات قابل اطمینانی در رایطه با قصور تیم آرس از جانب کارفرما ارایه گردد مسولیت خسارات را بر عهده خواهد گرفت .

۱۰/۶ : شرکت دسترسی با طناب آرس مسولیتی در قبال جبران خسارات وارده ندارد و تنها در صورتیکه توافق نامه ایی فی ما بین طرفین در رابطه با اجرای آن به امضا طرفین برسد و اصلاحیه آن ضمیمه قرارداد گردد این امر ممکن می باشد .

۱۰/۷ : هر گونه اداعای حقوقی در رابطه با نقص در پروژه تحویل داده شده یکسال پس از اتمام پروژه فاقد ارزش می باشد. 

 

ماده ۱۱ : تعلیق در پروژه

۱۱/۱ : شرکت دسترسی با طناب آرس می تواند تا زمانی که کارفرما به تعهدات اجرایی و مالی خود عمل نماید بدون تعصب به سایر مسایل پروژه و اختیارات قید شده قرارداد، پروژه را به حالت تعلیق در بیاورد. مدت زمان تعلیق در ه پروژه متفاوت است اما حداکثر ۷ روز کاری کارفرما فرصت اجرای تعهدات خود را دارد و در غیر اینصورت قرارداد فی مابین شرکت دسترسی با طناب آرس و کارفرما فسخ میگردد و کارفرما مکلف به جبران خسارات وارده و تهدات مالی خود به شرکت دسترسی با طناب آرس در اسرع وقت می باشد .

۱۱/۲ : کارفرما می تواند به هر علتی قراردا فی مابین را فسخ نماید اما به موجب فسخ قراردا می بایست تمام هزینه های ثابت و هزینه های متغییر را بر اساس میزان پیشرفت پروژه و هزینه های خرید متریال را به کل در وجه شرکت دسترسی با طناب آرس پرداخت نماید .

۱۱/۳ : فسخ قرار داد فی ماین شرکت دسترسی با طناب آرس و کارفرما بر اساس مفاد قرارداد با ارایه یک اخطار کتی ۱۴ روز قبل از اقدام به فسخ امکان پذیر خواهد بود و البته به استسنا شرایط ذیل که طرف مضر به محض محرز شدن این دلایل با ارایه مستندات می تواند قرارداد را به صورت یکطرفه فسخ نماید:

عدم امکان اجرای مفاد موضوع قرارداد – تعلیق بیش از ۷ روز – ورشکستگی هر یک از طرفین خواه کارفرما خواه پیمانکار – عدم تحقق ،تعهدات مالی از جانب کارفرما –

 

ماده ۱۲ : محرمانه ها

۱۲/۱ : کارفرما مجاز به بکارگیری و استفاده از پرسنل شرکت آرس و یا اشخاص ثالثی که توسط شرکت آرس جهت انجام تعهدات پروژه در پروژه مستقر شده اند را در قبال پرداخت هزینه و یا عدم پرداخت هزینه را ندارد.

۱۲/۲: کارفرما مجاز به ترغیب و تشویق کارکنان شرکت آرس به طور مستقیم و یا از طریق اشخاص ثالث برای پیوستن به کارفرما و یا کار کردن با وی به روش های دیگر به طور مستقیم یا غیر مستقم نمی باشد. در صوت اثبات این امر شرکت دسترسی با طناب آرس جهت خذ حقوق قانونی خود نسبت به کارفرما و پرسنل خاطی در نزد مراجع قضایی اقمه دعوا خواهد کرد.

۱۲/۳ : کارفرما مجاز به انتقال اطلاعات فنی و مالی شرکت دسترسی با طناب آرس ؛ به روش مستقیم و یا غیر مستقیم به شرکت های مشابه و یا اشخاص ثالثی که قصد انجام فعالیت های دسترسی با طناب را دارند ، نمی باشد.

۱۲/۴ :  کارفرما موظف به حفظ اطلاعات محرمانه شرکت دسترسی با طناب آرس و اشخاص ثالث از طرف شرکت آرس، می باشد. 

۱۲/۵ : کارفرما مجاز به استفاده از لوگو ، سربرگ ، مستندات ارایه شده ، فرم ها ، تصاویر و تمام داده هایی که در طول پروژه در اختیار کارفرما قرار گرفته است را نخواهد داشت.

 

ماده ۱۳ : مالکیت های معنوی

۱۳/۱ : اجرای مفاد موضوع قرارداد فی مابین شرکت دسترسی با طناب آرس و کارفرما به معنای انتقال مالکیت معنوی فی ما بین طرفین و یا اشخاص ثالث نمی باشد ؛ از جمله آن حقوق عبارت است از :

روش اجرا ، ارزیابی خطر ، تایم شیت، مشاوره ، مدل قرار داد ، برنامه ریز های اجرایی ، فیلم ها وتصاویر ، سیستم های دسترسی و اجرایی و…  می باشد.

۱۳/۲ : در صورتیکه در قرارداد زکر شده باشد کارفرما مجاز به چاپ و نشر اطلاعات با تایید کتبی شرکت دسترسی با طناب آرس و ذکر منبع آن می باشد .

۱۳/۳ : شرکت دسترسی با طناب آرس مجاز به فیلم برداری و عکسبرداری از روند اجرای پروژه برای ثبت اطلاعات مصور در شرح عملکرد پروژه می باشد و حق انتشار آن به عنوان رزومه ، تبلیغات و امثال آن را به خواهد داشت و هرگونه کپی برداری از آن پیگرد قانونی خواهد داشت .

۱۳/۴ : کارفرما مجاز به بکارگیری از حقوق معنوی شرکت دسترسی با طناب آرس به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم نمی باشد.

۱۳/۵ : کارفرما و یا اشخاص ثالث از طرف کارفرما در محل اجرای مفاد پروژه توسط تیم آرس  مجاز به بکارگیری ، جابجایی، فعال و یا غیر فعال کردن و هرگونه تغییرات در تجهیزات دسترسی با طناب شرکت آرس نمی باشد و تمام عواقب ناشی از آن بر عهده کارفرما می باشد.

۱۳/۶ : کاررما مجاز به بکارگیری از علایم حقوقی و تجاری شرکت دسترسی با طناب آرس نمی باشد.