توقف کار

ایمنی بیشترین میزان اهمیت را دارد.

ایمنی اولویت اول ماست و بر تمام مسایل ارجعیت دارد ؛ بنابراین از شما انتظار می رود به قوانین و دستورالعمل ها احترام بگذارید.

اگر احساس میکنید که کار به شکل صحیح انجام نمی شود فورا کار را متوقف نمایید.

ما این ضمانت را به شما میدهیم که هیچ عواقبی ناشی از توقف کار و افشای خطر متوجه شما نخواهد بود.

این دستورالعمل در ابتدای همه اهداف برای حفظ سلامتی شما می باشد