ارزش های اصلی

ارزش ها در انتخاب درست به ما کمک می کنند

آنها اصولی هستند که ما بر اساس آن دایما در حال پایش خود هستیم که امر در ارتباط با ما و مشتریان ما نیز صدق میکند.بر این اساس مطمینا به نتایج از قبل تعیین شده میرسیم و روابط پایداری را با یکدیگر برقرار میکنیم.

حرفه ایی بودن

حرفه ایی بودن در آرس فراتر از آن است که فقط کار خود را به روشی حرفه ایی انجام دهیم. صفت حرفه ایی گری در ذات و اساس سازمان ما است .

 

ایمنی

ایمن کار کردن یک اصل ضروری برای ادامه حیات آرس می باشد؛ نه تنها در حین انجام پروژه بلکه در درون سازمان نیز سعی در ایجاد یک فضای ایمن داریم که تمام افراد آسیب پذیر در آن احساس امنیت کنند.

 

کار تیمی

در آرس ما میکوشیم تا روابطی پایدار را بر اساس همکاری صادقانه و صمیمیت که این امر نه تنها در تمام سطوح پرسنل آرس بلکه بین شرکای تجاری و مشتریان ما قابل مشاهده باشد.

 

توسعه

شرکت آرس به عنوان یک سازمان میخواهد مداوم در حال توسعه باشد. این پیشرفت از پرسنل شرکت آرس آغاز می شود و میزان اهمیت آن برای ما به میزانی است که ما برای توسعه مهارت و شایستگی های فردی سرمایه گذاری میکنیم؛ همچنین ما به صورت مداوم بر روی پیشرفت کل سازمان کار میکنیم واز تمام پیشنهادات و انتقادات استقبال میکنیم و به آن جامعه عمل می پوشانیم.